PENDİK KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Pendik Kent Konseyi’nin oluşumunu, organlarını görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2-
Bu Yönerge; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye; Pendik Belediye Başkanlığı’nı

b) Belediye Başkanı; Pendik Belediye Başkanı’nı

c) Pendik Kent Konseyi; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinden Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak oluşturulan; Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizmasını

ç) Genel Kurul; Pendik Kent Konseyi’nin en yetkili kurulu olan Pendik Kent Konseyi Genel Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu; Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

e) Meclisler ve Çalışma Grupları; Pendik Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasıyla oluşmuş Kadın, Gençlik, ve Çocuk Meclisi ile Genel Kurul kararıyla oluşturulabilecek diğer Meclis ve Çalışma Gruplarını,

f) Kent Konseyi Başkanı; Genel Kurul tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Başkanını,

g) Genel Sekreter; Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterini

ğ) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

h) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Pendik Kent Konseyi’nin Görevleri

Madde 4-

a)Pendik’te demokratik katılımın yaygınlaştırılmasına hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Pendik’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm Pendik’i kapsayan ortak bir akım oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Pendik’in kent kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Pendik’te çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlıların ve diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmasında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Pendik kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkesinin uygulanmasına katkıda bulunulması,

ı) Pendik Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi,

i) Kentsel yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda ve kentsel yaşamı yaşamı ilgilendiren tüm konularda yaşam standardını yükseltecek çalışmalar yapmak,

j) Halkın yönetime katılımlarını, sorunun değil çözümün parçası olmasını, uzlaşı kültürünü, hoşgörü anlayışını, hesap soran, hesap veren, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerini ve yerelde demokratik gelişmenin yerleşmesine katkıda bulunmak,

k) Pendik’in ve Pendik’teki tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

l) Pendik’teki kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve özel teşebbüs kuruluşlarının etkin, etkili ve verimli hizmet yürütmelerine destek olmak,

Çalışma İlkeleri

Madde 5- Pendik Kent Konseyi aşağıdaki çalışma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde Pendik’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milleti Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamı, kentli hakları, yerel demokrasi, yerel özerklik, yönetişim gibi temel ilkeleri hayata geçirmek,

c ) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,

e) Hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapmamak ve her siyasi partiye eşit uzaklıkta olmak. (Kent Konseyi Genel Kurulu’nda siyasi partilerle ilgili karar alınamaz.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pendik Kent Konseyi’nin Organları

Madde 6- Kent Konseyinin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Kent Konseyi Başkanı

c)Yürütme Kurulu

ç) Meclisler ve Çalışma Grupları

Genel Kurul

Madde 7-

a) Genel Kurul, Pendik Kent Konseyinin en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden aşağıdaki şekilde oluşur;

1) Pendik Kaymakamı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

2) Pendik Belediye Başkanı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

3) Aralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı temsilcileri olmak üzere sayısı 10’u geçmemek üzere, Pendik Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

4) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

5) Pendik’te teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerden birer temsilci,

6) Pendik’teki üniversitelerden ve üniversite kuruluşlarından (hastane, araştırma merkezi vs.) en az bir temsilci,

7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilci,

8) Sendikalardan birer temsilci,

9) Noterlerin temsilcileri,

10) Barodan bir temsilci,

11) İlçe nüfusuna göre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek sayıda Pendik’teki dernekler ile vakıfların temsilcileri,

12) Sayısı 10’u geçmemek üzere Pendik’te faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kendi aralarından seçecekleri birer temsilcisi,

13) Ayedaş, İski, İgdaş, Türk Telekom, Ugetam gibi yerel hizmet birimlerinin birer temsilcisi

14) İlçe sınırları dahilindeki havalimanının bir temsilcisi,

15) Pendik Kent Konseyi’nin eski Başkanları, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kent Konseyi’nce kurulan ve daha sonra kurulacak Meclislerin Başkanları kurum temsilcisi olmaksızın Genel Kurulun doğal üyesidirler.

16) Pendik’e emeği geçmiş, ilçede saygı ve sevgi duyulan akil kişiler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile fahri üye olarak Kent Konseyine katılır. Fahri Üyelerin Oy hakkı bulunmamaktadır.

17) Genel Kurulu toplantılarına mazeretsiz iki defa üst üste katılmayan Genel Kurul üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır. Üye kurum temsilcisiyse, kurum tarafından başka temsilci atanması istenir, dernek ve vakıf temsilcisiyse Yürütme Kurulu tarafından başka bir dernek/vakıf üyeliğe alınır.

Genel Kurul’un Görevleri

Madde 8-

a) Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu’nu seçmek,

b) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla, Kent Konseyi çalışma yönergesini yapmak veya değiştirmek,

c) Kadın, Gençlik, Çocuk Meclislerini ve gerek duyulacak diğer Meclisleri oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

ç) Çalışma gruplarını oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

d) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak kaydıyla, Meclisler ve Çalışma grupları ve sair uygulamalar ile ilgili çalışma yönergelerini oluşturmak veya değiştirmek,

e) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

h) Kent Konseyinin ulusal ve uluslararası ağlara, platformlara ve birliklere üyelikleri ile ilgili kararları vermek veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

ı) Kent Konseyinin amaç ve hedefleri doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunmak, ortaklıklar kurmak, projelere iştirakçi olmak, projelere ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunmak için Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 9-

a) Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yılda iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

b) Genel kurul kent konseyi başkanının, başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun Genel Kurulca seçilmiş en yaşlı üyesinin başkanlığındaki üç kişilik bir divan heyeti tarafından yönetilir. c) Genel Kurul, gerektiğinde olağanüstü toplantı için Konsey Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile ya da üye tam sayısının 1/4 ünün Genel Sekreterliğe yazılı başvurusu ile toplanır.

ç) Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

d)Yönerge kabulü ve değişiklik kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının yarısının bir fazlasından az olamaz.

e) Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce toplantıya katılan 1/5 üyenin önerisi ile gündeme madde eklenebilir.

Kent Konseyi Seçim Esas ve Usulleri

Madde 10-

a) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı seçimi üç yılda bir Eylül Genel Kurulunda yapılır.

b) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının1/4 ünün bir fazlasından az olamaz

c) Genel Kurul’a Kent Konseyi başkanı, başkanın olmadığı durumlarda da Yürütme Kurulu üyelerinin seçilmiş en yaşlı üyesi başkanlık eder. Başkan, seçim genel kurulunu idare etmek üzere genel kurul üyeleri arasından en az beş genel kurul üyesinin önerdiği üç kişiden oluşan divan kurulunu görevlendirir.

ç) Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri en az beş Genel Kurul üyesinin, genel kurul üyeleri arasından, divan başkanlığına sunacakları önergeyle aday gösterilen adaylar arasından seçilir.

d) Seçimin açık ya da kapalı usulde yapılması Genel Kurul’un oyuna sunulur, seçim sonuca göre yapılır.

e) Siyasi partilerin temsilcileri, Pendik Kent Konseyi Başkanlığına aday gösterilemezler.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11-

a) Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.

b) Kent Konseyi başkanının görev süresi üç yıldır.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

ç) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, kendisine yürütme kurulunun seçilmiş en yaşlı üyesi vekalet eder.

Kent Konseyi Başkanı’nın Görevleri

Madde 12-

a) Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek,

b) Kent Konseyi’nin yönergelere uygun ve Genel Kurul kararları çerçevesinde çalışmasını sağlamak,

c) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

ç) Genel Kurulu olağan toplantılara çağırmak,

d) Yürütme Kurulu’na başkanlık etmek,

e) Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını Genel Kurul’a sunmak,

f) Genel Kurul’un kararlarını uygulamak, Genel Kurul tarafından onaylanan çalışma ve projeleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

g) Yürütme Kurulu ile birlikte Genel sekreterin çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu

Madde 13-

a) Yürütme Kurulu, dokuz üyeden oluşur, Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Yürütme Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

c) Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, onun bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı seçilmiş üyesi başkanlık eder.

ç) Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur;

1) Kent Konseyi Başkanı,

2) Pendik Kaymakamlığı’ndan bir temsilci,

3) Pendik Belediyesi’nden bir temsilci,

4) Pendik’teki meslek odalarından bir temsilci,

5) Pendik’teki muhtarların bir temsilcisi,

6) Pendik’teki sivil toplum kuruluşlarından dört temsilci,

7) Kent Konseyi tarafından oluşturulan Meclislerin BaşkanlarıYürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 14-

a) Genel Kurulun gündemini belirlemek,

b) Pendik Belediye Başkanı’nın önerdiği üç aday arasından Kent Konseyi Genel Sekreterini seçmek,

c) Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantılara çağırmak,

ç) Genel Kurul’un uygun görmesi halinde gündeme ilişkin konularda bildiriler sunmak, ilgili kişi ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) Genel Kurul’da temsil edilebilecek kurum ve kuruluşların envanterini hazırlamak, Genel Kurul üyelik müracaatlarını değerlendirmek, Genel Kurul hazirununu belirlemek.

e) Genel Kurul’da tartışılmak üzere Kent Konseyi adına çalışmalar yapmak,

f) Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak, oluşturulan görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak ve uygulamayı izlemek,

g) Gündemdeki konularla ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini bilgisine başvurmak üzere toplantılara davet etmek,

ğ) Meclis ve Çalışma Gruplarının oluşturulmasını sağlamak, çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu Toplantıları

Madde 15-

a) Yürütme Kurulu yılda dört kereden az olmamak üzere toplanır. Toplantı tarihleri ve sıklığı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

b) Gündem Genel sekreter tarafından Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı da alınarak belirlenir.

c) Toplantı tarihi hatırlatması Genel sekreter tarafından toplantıdan en az iki iş günü önce yapılır.

ç) Toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sağlamış sayılır.

d) Yürütme Kurulu Toplantılarına mazeretsiz üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu Üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır.

e) Yürütme Kurulu üyeleri arasında herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda, yerine üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluşun seçtiği yeni temsilci geçer ya da üyelik sonraki seçime kadar boş kalır.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 16-

a) Kent konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

b) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca onaylanan yönergelere uygun yapılır.

c) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, Genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sunulur.

ç) Meclis ve Çalışma Grupları yapacakları çalışmaların Yürütme Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe bilgi verirler.

Genel Sekreter

Madde 17-

a) Genel Sekreter Belediye başkanının önereceği üç aday içerisinden Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Bu seçime kadar bir önceki Genel sekreter görevine devam eder.

b) Görev süresi Başkan ve Yürütme Kurulu seçim süresine paraleldir.

c) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter’in Görevleri

Madde 18-

a) Madde 4’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine etmek.

b) Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlamak.

c) Genel Kurul üyeleri ile koordinasyonu sağlamak, gelen talep ve önerileri Yürütme Kurulu adına kabul etmek,

ç) Kent Konseyi’nde alınan kararların yetkili organlara ulaştırılması ve uygulanmaya konulmasını takip etmek ve sonuçlarından Yürütme Kurulunu bilgilendirmek.

d) Genel Sekreterlik çalışma Ofisinin işleyişinin ve sekreterya hizmetinin kesintisiz sürmesini sağlamak,

e) Kent Konseyi bütçesini Yürütme Kurulu adına yönetmek.

f) Kent Konseyi kararlarını ve faaliyetlerini internet sitesi, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmasını sağlamak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel teşebbüs kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kurum, kuruluş ve kişiler ile Kent Konseyi ve başkanı adına yazışmalar yapmak ve bu kurum, kuruluş ve kişilerle Kent Konseyi çalışmaları arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Genel Kurul Kararı ile oluşturulan Meclis ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı hizmetleri yürütmek, bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

h) Kent Konseyi Başkanı’nın katılamadığı yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda Kent Konseyi Başkanı adına Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek.

ı) Genel Kurul üyelik başvurularını kabul edip, Yürütme Kuruluna iletmek,

i) Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun devamsızlık durumunu takip ederek Yürütme Kurulu’na bilgi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mali Konular

Madde 19 –

a) Pendik Belediyesi, Pendik Kent Konseyinin faaliyetlerini etkin ve verimli yürütebilmesi için ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Bunun için, belediyenin bütçesine Pendik Kent Konseyi çalışmaları için ödenek tahsisi yapar. Belediye Meclisince uygun görülen ödenek ayrılır. Ek bütçe talebi söz konusu olduğunda aynı süreç izlenir.

b) Kent Konseyinin harcamaları Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyon tarafından 3er aylık periyotlarla denetlenir.

c) Her yılın sonunda bütçe hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri Genel Kurul’a bilgi verir.

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 20-

Kent Konseyine yeni üye olmak isteyen kurum ve kuruluş temsilcileri, Genel Sekreterliğe ilgili kurumu temsil ettiğini belirten yazı ile başvurarak üye kayıt formunu doldurur. Yeni üyeliklerin kabulünde nihai karar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda alınır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 21-

Pendik Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda yürütme kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılmak

Madde 22-

a) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 15/d de belirtilen devamsızlık durumu Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılma nedenleridir.

b) Yürütme Kurulu Üyeliğinden çıkarılma kararı yürütme kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün teklifi ile, ilgilinin savunması alındıktan sonra ve yürütme kurulu üye tam sayısının 2/3’ünün kararı ile yürürlüğe girer.

c) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 7/c’de belirtilen devamsızlık durumu, Genel Kurul üyeliğinden çıkarılma nedenidir.

Diğer Hükümler

Madde 23-

a) Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldıkları toplantı ve çalışmalardan dolayı huzur hakkı talebinde bulunamazlar.

b) Kent Konseyi Genel Kurul Toplantıları kamuoyuna açık bir şekilde yapılır. Toplantı kararları, internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulur.

Yürürlük

Madde 24-

Bu yönerge, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oylanıp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25-

Bu yönerge hükümleri, Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

PENDİK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Pendik Kent Konseyi Çalışma Gruplarının oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,
c) Çalışma Grupları: Pendik Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Çalışma Gruplarını,
ç) Temsilci: Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisini
d) Genel Sekreterlik: Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni

e) Yürütme Kurulu: Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu

f) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Grupları
Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4:Kent Konseyi’nin görevleri arasına giren alanlarda projeler üretmek ve uygulamak amacıyla ayrıntılı çalışmalar yapmak üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapılardır.

Amaç
Madde 5: Çalışma Gruplarının amacı, kentin öncelikli sorunları doğrultusunda katılımcılığı ve kente aidiyet bilincini geliştirmek, hemşerilik hukukunu oluşturmak, kültür ve sanat alanında çalışmalar yapmak üzere gönüllü çalışma esasına dayalı olarak bir araya gelmek ve çözüm üretmektir.
Oluşumu
Madde 6: Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirirler. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.

Madde 7: Çalışma Gruplarının oluşumu aşağıdaki şekildedir;
a) Çalışma gruplarının oluşturulması, genel kurulun ve genel kurulun yetki vermesi üzerine yürütme kurulunun yetkisi dahilindedir.
b) Çalışma Gruplarında yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma grubu aralarından bir kişiyi Temsilci olarak seçer. Çalışma Grubunun, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilcisi aracılığıyla gerçekleşir.
c) Çalışma Grubunun görev süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
ç) Çalışma Grupları, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Genel Sekreterlik aracılığı ile Yürütme Kuruluna onaylatmak zorundadır.
d) Kent Konseyi Başkanı, Çalışma Gruplarını kendi başkanlığında toplantıya çağırabilir.

Çalişma Gruplarının Organları
Madde:8

Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
a) Çalışma Grubu Temsilcisi
b) Çalışma Grubu Raportörü
c) Çalışma Grubu Üyeleri

Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:

a) Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir.

b) Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında bilgi verir.
2) Çalışma Grubunu temsil eder.
3) Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır.
4) Grup çalışmalarının Pendik Kent Konseyi’nin hedef, ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5) Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.

Çalışma Grubu Raportörü

Madde 10: Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
b) Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
c) Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.

Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: Çalışma Grubunun üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Çalışma Grubu üyeleri, çalışma grubu toplantılarına iştirak eder,
b) Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, çalışma grubunun proje ve etkinliklerinde görev alır.
c) Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yürütme Kurulu kararıyla düşer.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 12: Çalışma Grupları; yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.

Madde 13: Çalışma Grupları üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çalışma Grupları her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 14: Çalışma Gruplarında görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.

Madde 15: Çalışma Grupları Temsilcileri, çalışmalar ve projeler hakkında Genel Sekreterliği sürekli bilgilendirir.

Madde 16: Çalışma grupları kararları, oy çokluğu ile alınır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 17: Çalışma Grupları üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 18:

a) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grupları ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
b) Çalışma Grupları üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

Yönerge Değişikliği
Madde 19: Pendik Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun kabul etmesiyle gerçekleşir.

Yürütme

Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 21: Bu yönerge hükümleri; Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

PENDİK KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1:

Bu yönergenin amacı; Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, ilkelerini, görevleri ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak
Madde 2:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,
c) Kadın Meclisi: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,
ç) Kadın Meclisi Genel Kurulu; Kadın Meclisi’nin en yetkili organı olan Kadın Meclisi üyelerinin tamamından oluşan Kurulu,

d)Başkan: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,

e) Başkanlık Divanı: Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşan divanı,

f) Komisyon; Kadın Meclisi tarafından kendi üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi Komisyonlarını,

g) Kadın Platformu; Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce yapılan çağrı neticesinde, Kadın Meclisi’ne üye olmak için müracaat eden kadınlardan oluşan platformu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kadın Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı
Madde 4:

Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, kadınların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyi yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Kadın Meclisi; kadınların, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı
Madde 5:

a) Kadın Meclisi, Pendik’te yaşayan değişik toplumsal kesimlerden kadınların kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelmesini amaçlamaktadır.

b) Kadın Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar;

1) Kadınların, Pendik’in bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almalarının sağlanması ve toplumsal yaşamda üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olması için yapılacak çalışmalara destek olmalarını sağlamak, bireysel inisiyatiflerini geliştirmelerine katkı sağlamak,

2) Kadınların, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözüm süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamak,
3) Kadınların, kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

4) Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesini sağlamak,
5) Kadınların, cinsiyet ayrımcılığına dayalı uygulamalara karşı mücadele etmelerini sağlamak,
6) Kadınların, her türlü şiddete karşı mücadele etmelerine katkı sağlamak,
7) Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
8) Pendikli kadınları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun çalışmalar yapmak,
9) Günümüz şartları göz önünde tutularak toplumsal değerlerimize sahip çıkacak bir neslin yetişmesi için her türlü çalışmaya destek olmak,

10) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki kent yaşamına uygun ilkeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapmak,

11) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığının geliştirilmesine kadın gözü ve duyarlılığıyla katkıda bulunmak,

c) Kadın Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayı ile ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir.

ç) Kadın Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası kadın ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir.


Oluşumu
Madde 6:

a) Pendik Kadın Meclisi; Kadın Platformu tarafından seçilen 60 kadın üyeden oluşur,

b) Kadın Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Kadın Meclisine verdiği yetkiyle, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce, önceden yeri ve zamanı ilan edilerek toplantı çağrısı yapılan Kadın Platformunda yapılacak seçimde, en fazla oyu alan adayların aldıkları oy sırasına göre seçilmeleri ile oluşur.

c)Kadın Platformu tarafından seçilen Kadın Meclisinin üyeleri, seçimi takip eden ilk Pazar günü, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında kendiliğinden toplanır ve bu ilk toplantının ilk birleşiminde başkan adayları arasından meclisce başkan ve divanın seçilmesini sağlar ve görevi seçilen Meclis Başkanına devreder.

Çalışma İlkeleri
Madde 7:

Kadın Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür.
a) Şeffaflık; Kadın Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Kadın Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik kadınları adına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Kadın Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Bununla birlikte kadınlara yasalara aykırı olmamak kaydıyla pozitif ayrımcılık yapılmasının talep edilmesi eşitlik ilkesine aykırı değildir.

ç) Gönüllülük; Kadın Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde kadınlarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Kadınların kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar yapılması ve Pendikli kadınların sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Kadın boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde kadınların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Kadın Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Kadın bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Kadın Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.

ğ) Yönetişim; Kadın Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Kadın Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde kadınların karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif olarak katılır. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

i) Tarafsızlık; Kadın Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8:

Kadın Meclisi’nin organları şunlardır;
a) Kadın Meclisi Genel Kurulu

b) Kadın Meclisi Başkanı

c) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı

ç) Kadın Meclisi Komisyonları

Kadın Meclisi Genel Kurulu
Madde 9:

 • Kadın Meclisi Genel Kurulu, Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır.

 • Kadın Platformu tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir.

 • Kadın Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 6 kişi seçilir.

ç) Kadın Meclisi’nce seçilen 6 kişi ve Kadın Meclisi Başkanı tarafından önerilen Meclis üyeleri arasından yine Genel Kurulca seçilen Meclis Sekreteri de dahil olmak üzere 7 kişilik Kadın Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur.

d) Kadın Meclisi Genel Kurul toplantılarını Kadın Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

e) Kadın Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili Genel Kurul Toplantısına başkanlık yapar.
f) Kadın Meclisi yılın ilk yarısında bir, ikinci yarısında bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Başkanlık Divanı çağrı yapabilir. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır.

g) Kadın Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak ve üyelerin talebi, Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde yapılır.

2) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hazırlama ve değişiklik talepleriyle ilgili, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna talepte bulunmak ve hazırlanacak yönerge taslağını onay için Kent Konseyi Genel Kuruluna sevk edilmesini sağlamak.

Kadın Meclisi Başkanı
Madde10:

a) Kadın Meclisi Başkanı, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

b) Kadın Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2) Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
3) Kadın Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
5) Kadın Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
6) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı ile Kadın Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
7) Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumluolmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak

Kadın Meclisi Başkanlık Divanı

Madde 11:

a) Kadın Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 3 yıldır.

b) Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur.Kadın Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.

c) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Başkanlık Divanı için de boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirler.
ç) Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir. Meclis Başkanlığı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçim yapılır.
d) Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

e) Başkanlık Divanı üyeleri, meclisce oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

f) Kadın Meclisi Sekreteri, Başkanlık Divanının üyesidir.

g) Başkanlık Divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

ğ) Kadın Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisce alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Meclis Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Meclis Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) İki ayda bir olağan toplantılarını yapmak, gerek duyulması halinde Meclisi Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.


Kadın Meclisi Komisyonları
Madde 12:
a)
Kadın Meclisi komisyonları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b)Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer.
ç)
Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
d)
Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

e) Kadın Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Kadın Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

Kadın Meclisi Sekreteri
Madde 13:

a)Kadın Meclisi Sekreteri; Kadın Meclisi Başkanının önerdiği meclis üyeleri arasından genel kurulca seçilir.

b)Kadın Meclisi Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:
1) Kadın Meclisi ile Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlmak.
2) Kadın Meclisi Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarını Başkanla birlikte, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize etmek.
3) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, komisyon üye listelerini tutmak ve arşivlenmesini sağlamak.
4)Meclis üyelerin aktif olup olmadığını takip etmek, çalışmalara katılmayan üyelerin ilgili madde gereğince üyelikten çıkarılma işlemlerini uygulanması için Başkanlık Divanına bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Esas ve Usulleri

Kadın Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 14:
a)
Kadın Meclisi Üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir;

1) Kadın olmak, 

2) Pendik’te ikamet etmek,

3) En az 18, en çok 65 yaşında olmak,

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak,

5) Kadın Platformuna iştirak etmiş olmak,

6) Kadın Platformunda yapılan seçimde en fazla oy alan 60 üye arasına girmek

b) Kadın Platformuna yeterli sayıda müracaat olmaması halinde, müracaat edenlerden şartlara haiz olanlar Kadın Meclisi Üyesi olarak seçilmiş sayılırlar.

c)Kadın Platformuna müracaat edip, Meclis’e seçilemeyenler, Meclis Komisyonlarında görev alabilirler.


Madde 15:

Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a) Kadın Platformu tarafından oluşturulan Kadın Meclisinin ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Kadın Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Kadın Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Kadın Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda başkanın önerdiği meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis Sekreteri ve Başkanın işbirliği ile meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Kadın Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi veya Kadın Meclisi üyesi olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 16: Kadın Meclisi; Başkanlık Divanının bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 17:
Kadın Meclisi Başkanlık Divanı; Meclis, Başkanlık Divanı ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 18: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Kadın Platformuna Başvurma
Madde 19: Meclis üyesi adayı olmak isteyenlerin belirleneceği platforma kaydolmak için Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden temin edilecek başvuru formlarını doldurulmalıdır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 20: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 21: Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Kadın Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 22: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 23: Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24: Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi adına Kadın Meclisi Başkanlık Divanı tarafından uygulanır.

 

PENDİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:

Bu Yönerge’nin amacı; Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Dayanak
Madde 2:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009) tarih ve 27250 sayılı değişik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,

c) Gençlik Platformu: Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce yapılan çağrı neticesinde, Gençlik Meclisi’ne üye olmak için müracaat eden gençlerden oluşan platformu,

ç) Gençlik Meclisi: Gençlik Platformundan seçilen 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşan Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,

d) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Gençlik Meclisi’nin en yetkili organı olup, Gençlik Meclisi üyelerinin tamamından oluşur.
e) Başkan: Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’nı,
f)Başkanlık Divanı: Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşur.

g) Komisyon; Gençlik Meclisi tarafından kendi üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi Komisyonlarını,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı

Madde 4:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasına ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı
Madde 5:

a) Gençlik Meclisi’nin amacı; Pendik’te yaşayan Gençlerin problemlerini, taleplerini, ifade etmelerini ve çözümlerinde aktif rol almalarını, ülkenin, milletin, milli manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktararak gelecek nesillere güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.

b) Gençlik Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar;
1) Kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almaları,
2) Pendik için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeleri
3) Pendik gençliğini, kent düzeyinde ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek ve bu amaca uygun çalışmalar yapmalarını,
4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki kent yaşamına uygun ilkeleri hayata geçirmek için çalışmalarını
5) Kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmesini
6) Girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkeye ve dünyaya yararlı kişiler olmalarını ve kişisel inisiyatiflerini geliştirmelerini
7) Kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almaları
8) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde gelişmesi ve birlikte yaşama ve çalışma kültürünün kazanması,
9) Dinamizmini, enerjisini, bilgisini kullanabileceği ilgi alanları oluşturması ve bu konuda projeler geliştirip uygulaması,

10) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmesi.

c) Gençlik Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayı ile ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Gençlik Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası Gençlik ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir.

Oluşumu
Madde 6:

a) Pendik Gençlik Meclisi Pendik’te ikamet eden 15-24 yaş gurubunda bulunan okuyan ve/veya çalışan 60 gençten oluşur.

b) Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Gençlik Meclisine verdiği yetkiyle, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce, önceden yeri ve zamanı ilan edilerek toplantı çağrısı yapılan Gençlik Platformunda yapılacak seçimde, en fazla oyu alan adayların aldıkları oy sırasına göre seçilmeleri ile oluşur.

c)Gençlik Platformu tarafından seçilen Gençlik Meclisinin üyelerinin, seçimi takip eden ilk Pazar günü yapacakları ilk genel kurul toplantısına Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilecek bir yürütme kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu ilk toplantının ilk birleşiminde başkan adayları arasından meclisce başkan ve divanın seçilmesini sağlar ve görevi seçilen Meclis Başkanına devreder.

Çalışma İlkeleri
Madde 7:

Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik gençleriadına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Gençlik Meclisi çalışmalarında Gençlik – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Gençlerin kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.
ğ) Yönetişim; Gençlik Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır.

i) Tarafsızlık; Gençlik Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır :
a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu

b) Gençlik Meclisi Başkanı
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
ç) Gençlik Meclisi Komisyonları

Gençlik Meclisi Genel Kurulu
Madde 9:
a)
Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi ’nin en yetkili organıdır.

b)Gençlik Platformu tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir.

c)Gençlik Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 6 kişi seçilir.

ç) Gençlik Meclisi’nce seçilen 6 kişi ve Gençlik Meclisi Başkanı tarafından önerilen Meclis üyeleri arasından yine Genel Kurulca seçilen Meclis Sekreteri de dahil olmak üzere 7 kişilik Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur.

d) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantılarını Gençlik Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

e) Gençlik Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili başkanlık yapar.
f) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Eğitim-Öğretim Yılının birinci yarı yıl döneminde bir kez,ikinci yarı yıl döneminde bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır.

g) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak, üyelerin talebi, Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde yapılır.

2) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hazırlama ve değişiklik talepleriyle ilgili, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna talepte bulunmak ve hazırlanacak yönerge taslağını onay için Kent Konseyi Genel Kuruluna sevk edilmesini sağlamak.

Gençlik Meclisi Başkanı

Madde 10 :

 • Gençlik Meclisi Başkanı Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

 • Gençlik Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek,
  2) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
  3) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
  4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
  5) Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
  6) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı ile Gençlik Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  7) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.

Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
Madde 11:

a) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 3 yıldır.

b) Gençlik Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur. Gençlik Kadın Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Başkanlık Divanı’nda boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirlenir.
ç) Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir. Meclis Başkanlığı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçim yapılır.
d) Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
e) Başkanlık divanı üyeleri, meclisçe oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

f) Gençlik Meclisi Sekreteri, Başkanlık divanının üyesidir.

g) Başkanlık divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

ğ) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisçe alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) iki ayda bir olağan toplantılar yapmak, gerek duyulması halinde Meclis Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.


Gençlik Meclisi Komisyonları
Madde 12:
a)
Gençlik Meclisi komisyonları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b) Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer.
ç) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
d) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

e) Gençlik Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Gençlik Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

Gençlik Meclisi Sekreteri
Madde 13:

a)Gençlik Meclisi Sekreteri; Gençlik Meclisi Başkanının önerdiği meclis üyeleri arasından genel kurulca seçilir.

b)Gençlik Meclisi Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
1) Gençlik Meclisi ile Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
2) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarını Başkanla birlikte, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize etmek.
3) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, komisyon üye listelerini tutmak ve arşivlenmesini sağlamak.
4) Meclis üyelerin aktif olup olmadığını takip etmek, çalışmalara katılmayan üyelerin ilgili madde gereğince üyelikten çıkarılma işlemlerini uygulanması için Başkanlık Divanına bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Esas ve Usulleri

Gençlik Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 14:
a)
Gençlik Meclisi Üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir.

1) 15-24 yaşları arasında olmak,

2)18 yaşın altındakiler için velisinin muvafakati bulunması,

3) Pendik’te ikamet etmek,

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak,

5) Gençlik Platformuna iştirak etmiş olmak,

6) Gençlik Platformunda yapılan seçimde en fazla oy alarak 60 üye arasına girmek.

b) Gençlik Platformuna yeterli sayıda müracaat olmaması halinde, müracaat edenlerden şartlara haiz olanlar Gençlik Meclisi Üyesi olarak seçilmiş sayılırlar.

c)Gençlik Platformuna müracaat edip, Meclis’e seçilemeyenler, Meclis Komisyonlarında görev alabilirler.

Seçim Esas ve Usulleri
Madde 15:

Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır :
a) Gençlik Platformu tarafından oluşturulan Gençlik Meclisinin, ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Gençlik Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda başkanın önerdiği meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis Sekreteri ve Başkanın işbirliği ile meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi veya Gençlik Meclisi üyesi olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 17:

Gençlik Meclisi; Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 18:

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Sekreteri; Meclis, Yürütme Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 19:

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Gençlik Platformuna Başvurma
Madde 20:

Meclis üyesi adayı olmak isteyenler platforma kaydolmak için Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden temin edilecek başvuru formlarını doldurmalıdır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 21:

Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 22:

Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Gençlik Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 23:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 24:

Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25:

Bu yönerge hükümleri Pendik Kent Konseyi adına Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından uygulanır.

 

PENDİK KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

Bu yönergenin amacı; Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009) tarih ve 27250 sayılı değişik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,

c) Çocuk Meclisi: 8-15 yaş arasındaki gençlerden oluşan Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni,

ç) Çocuk Meclisi Genel Kurulu; Çocuk Meclisi’nin en yetkili organı olan, Çocuk Meclisi üyelerinin tamamından oluşan Kurulu,.
d) Başkan: Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nı,
e)Başkanlık Divanı: Çocuk Meclisi Başkanının başkanlığında, 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşan divanı,

f) Komisyon; Çocuk Meclisi tarafından oluşturulan, belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi Komisyonlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı

Madde 4

Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, çocukların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Çocuk Meclisi; çocukların, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı

Madde 5

Çocuk Meclisi’nin amacı;

a) Pendik’te yaşayan çocukların ailesine, çevresine ve yaşadığı şehre ilgisinin ve duyarlılığının, özgüveninin gelişmesi ve temsil kabiliyetinin artması, demokratik bilinçinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmasını,

b) Çocuk Meclisi; problem ve taleplerini ifade etmelerini ve çözüm üretiminde yardımcı olmalarını; sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda aktif rol almalarını, milli ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarını sağlamaktır.

Çocuk Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir.Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Çocuk Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası ağlara, platformlara ve birliklere üye olunabilir.

Oluşumu

Madde 6

Çocuk Meclisinin teşkili aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 2 yılda bir çocuk meclisini yeniden teşkil etmek üzere yazılı talepte bulunması ile meclis oluşum süreci başlar.

b) İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, ilçedeki Orta Okullarda okuyan öğrencilerden meclisi teşkil ettirmek için okul idarelerine, okullarını temsilen 1 asil 1 yedek olmak üzere iki Çocuk Meclisi üyesi seçilmesi konusunda bilgi verir.

c) Okul idareleri, öğrencileri arasından demokratik bir seçimle Okullarını Çocuk Meclisinde temsil edecek bir asil, bir de yedek üyenin seçilmesini sağlar, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirir.

ç) Her okulu temsilen seçilen 1 asil ve 1 yedek Çocuk Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce iletişim bilgileri ile birlikte Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirilir.

Çalışma İlkeleri
Madde 7

Çocuk Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Çocuk Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik çocukları adına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Çocuk Meclisi çalışmalarında kız – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde çocuklarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Çocukların kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalara ve her türlü politika oluşturma sürecinde Çocuk boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının arttığı günümüzde çocukların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Çocuk bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Çocuk Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur.

ğ) Yönetişim; Çocuk Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde çocukların karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

i) Tarafsızlık; Çocuk Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8

Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
b) Çocuk Meclisi Başkanı

c) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı
ç) Çocuk Meclisi Komisyonları

Çocuk Meclisi Genel Kurulu
Madde 9

a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu Çocuk Meclisi ’nin en yetkili organıdır.

b) Çocuk Meclisi iki yıllık dönemlerle değişir. Üyelik yaş grubunda olan bir çocuk okulu tarafından tekrar seçilirse bir sonraki dönemde de görev yapabilir. İki yıllık dönem içinde yaş sınırını geçen üyelerin yerlerine aynı okulun yedek üyesi geçer.

c) Çocuk Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, Meclis sekreteri, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 7 kişi seçilir.

ç) Çocuk Meclisi Genel Kurul toplantılarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun gözetiminde Çocuk Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

d) Çocuk Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili başkanlık yapar.
e) Çocuk Meclisi Genel Kurulu; Eğitim-Öğretim Yılının birinci yarı yıl döneminde bir kez,ikinci yarı yıl döneminde bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır. Genel Kurul’da sadece asil üyeler oy kullanabilir.

f) Çocuk Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak, üyelerin talebi,

Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden

sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde

yapılır.

Çocuk Meclisi Başkanı

Madde 10

a) Çocuk Meclisi Başkanı Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

b) Çocuk Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2) Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
3) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
5) Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
6) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı ile Çocuk Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
7) Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.


Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı
Madde 11

a) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 2yıldır.

b) Çocuk Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur.Çocuk Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.

c) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Üyeliği düşen Meclis üyesi yerine yedek üye alınır. Başkanlık Divanı’nda boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirlenir. Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir.

ç)Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
Başkanlık divanı üyeleri, meclisçe oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

d) Başkanlık divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

e)Çocuk Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisçe alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Çocuk Meclisi Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Çocuk Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) Üç ayda bir olağan toplantılar yapmak, gerek duyulması halinde Meclis Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.

Çocuk Meclisi Komisyonları
Madde 12

a) Çocuk Meclisi komisyonları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b) Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer

ç) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

d) Çocuk Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Çocuk Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Esas ve Usulleri


Çocuk Meclisi Üyeliği

Madde 13

Çocuk Meclisi Üyesi Olmak İçin aşağida belirtilen şartları taşımak gereklidir;

a) Pendik’te ikamet etmek

b) Pendik’te 8-15 yaş grubunda olmak

c) Okul’da yapılan seçimlerde Okulu temsil etmek için seçilmiş olmak.

Seçim Esas ve Usulleri
Madde 14

Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır :
a) Çocuk Meclisinin oluşumundan sonraki ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Çocuk Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Çocuk Meclisi Genel Kurulunca, Meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Çocuk Meclisinin süresi iki yıldır. Yeni dönem Meclis’i oluşturulduğında görevi sona erer.

d) Çocuk Meclisi, kendi iç işleyişini düzenlemek ve organları arasında koordinasyonu sağlamak için bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İçtüzük çıkarabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 15:

Çocuk Meclisi; Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin bilgisi ve onayı dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 16:

Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı; Meclis, Yürütme Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 17:

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 18:

Çocuk Meclisinin Genel Kurul Toplantısı, Başkanlık Divanı Toplantısı ve diğer faaliyetleri için Kent Konseyi Genel Sekreterliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışma yapar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullara gereken bilgilendirmeyi yaparak, Çocuk Meclisinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya destek olur.

Madde 19:

Çocuk Meclisi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürümesi ve çocuklara rehberlik etmesi açısından eğitimciler, akademisyenler, yerel idareciler veya çocukların bedensel, zihinsel, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak diğer uzmanlardan oluşan bir Danışmanlar Kurulu ve Eğitimci Rehberler Kurulu oluşturulabilir.

Üyelikten Ayrılma
Madde 20:

Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 21:

Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Kadın Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 22:

Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 23:

Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24:

Bu yönerge hükümleri Pendik Kent Konseyi adına Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.